CSS3 Menu Code Css3Menu.com

 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยพลู
 
Google

สำหรับเจ้าหน้าที่>
  สำหรับเจ้าหน้าที่
 
   สถิติรายงาน
............................................
   งานทะเบียน
............................................
   งานชดเชย
............................................
   งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
............................................

 

 

  สถิติผู้เข้าชม
กำลังออนไลน์ 754 ѹ
ผู้ชมวันนี้
มีผู้เข้าชม #11487 

 

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

  

 
Gallery รูปภาพกิจกรรม โรงพยาบาลห้วยพลู
 

  ข่าวประขาสัมพันธ์

  ประกาศโรงพยาบาลห้วยพลู เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประเมิน (สัมภาษณ์) เลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
  ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
  ประกาศโรงพยาบาลห้วยพลู เรื่อง ปิดให้บริการห้องคลอด ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค. 2564
  ประกาศโรงพยาบาลห้วยพลู เรื่อง ปรับสูตรการให้วัคซีน Covid-19 สลับชนิด
  ประกาศโรงพยาบาลห้วยพลู เรื่อง การรับวัคซีน 19
  ประกาศโรงพยาบาลห้วยพลู เรื่อง แจ้งการเลื่อนฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ปี 2564
  การขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (รุ่นที่ 17) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส นครปฐมใสสะอาด 2564"
  ประกาศโรงพยาบาลห้วยพลู เรื่อง การทำลายเอกสารเวชระเบียน
  รพ.ห้วยพลู เปิดให้บริการคลินิกพิเศษโดยแพทย์เฉพาะทาง ด้านคลินิกศัลยกรรม และ คลินิกโรคกระดูก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 034-389500 ต่อ 103

รพ.ห้วยพลู เปิดให้บริการทันตกรรมเฉพาะทาง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 034-389500 ต่อ 401

 
 
 
เอกสารเผยแพร่
รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ไตรมาส 2-4 ปีงบประมาณ 2563
ประกาศโรงพยาบาลห้วยพลู เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในส่วนราชการในสังกัดจังหวัดนครปฐม
   
แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
แนวทางการจัดซื้อแนวทางเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างจัดจ้าง
คู่มือแนวทางการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอาย
ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมตรวจสุขภาพคัดกรองสุขภาพ
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560
เงินบำรุงโรงพยาบาลห้วยพลู ประจำปี 2561
แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2560
Aging Self Care
รายงานผลการดำเนินงานการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2561 ของโรงพยาบาลห้วยพลู
รายงานสรุปผลการดำเนินการ เรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560
เสนอแนวทางการปรับปรุงขั้นตอนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แนวทางการปฏิบัติงาน แผนผัง (Flow Chart) เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
แผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณของโรงพยาบาลห้วยพลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

     สาระสุขภาพ

การดูแลโรคเรื้อรังด้วยการแพทย์แผนไทย
การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานการฉีดอินซูลินในผู้ป่วยเบาหวาน
  + การฉีดอินซูลินในผู้ป่วยเบาหวาน
  + แนวทางการดูแลรักษาแผลที่เท้าผู้ป่วยเบาหวาน
  + แนวทางการรายงานผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ
แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคไต
แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรค Hypertension
แนวทางการดูแลรักษาความผิดปกติของไขมันในเลือด
  • สาระน่ารู้เทคโนโลยี