เปิดให้บริการ   771 วัน
ผู้เข้าชม  ออนไลน์์  
 
Google

สำหรับเจ้าหน้าที่>
   สถิติรายงาน
  รายงาน รง 5 รพช.ห้วยพลู
  Datacenter รพช.ห้วยพลู
  ............................................
   งานทะเบียน
  ตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม 
  ตรวจสอบประวัติการลงทะเบียน 
  แก้ไข(ปลดสิทธิ)สิทธิรักษา 
  ............................................
   งานชดเชย
  E-Claim 
  ขอเลขสวัสดิการข้าราชการ 
  ............................................
   งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
  บันทึกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
  ............................................
  Transparency Assessment : ITA
  EB1
  EB2
  EB3
  EB4
  EB5
  EB6
  EB7
  EB8
  EB9
  EB10
  EB11
  EB12
  EB13
  EB14
  EB15
  EB16
  EB17
  EB18
  EB19
  EB20
  EB21
  EB22
  EB23
  EB24
  EB25
  EB26
  ............................................

 


สถิติผู้เข้าชม
กำลังออนไลน์ 771 วัน
ผู้ชมวันนี้ 1 คน
มีผู้เข้าชม #00626 ครั้ง


 

    ข่าวประชาสัมพันธ์

รพ.ห้วยพลู " เปิดให้บริการนวดหน้า นวดตัว ฝังเข็มด้วยแพทย์แผนจีน

รพ.ห้วยพลู เปิดคลินิกพิเศษโดยแพทย์เฉพาะทาง คลินิกศัลยกรรม เปิดรักษาวันจันทร์ วันพุธบ่าย และคลินิกโรคกระดูกวันพุธบ่าย..

   
 
Gallery รูปภาพกิจกรรม โรงพยาบาลห้วยพลู
เอกสารเผยแพร่
ขออนุมัติโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ต.ห้วยพลู
ภาพกิจกรรมการประชุม ในการจัดทำแผน โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ
มาตรการการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานการกำกับติดตามและผลการดำเนินงานการป้องกันการรับสินบน
ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
คำสั่งมอบหมายการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ / แนวทางการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลขึ้นเว็บไซต์
รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ไตรมาส1(ต.ค.-ธ.ค.61)
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest)
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๒
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑
เสนอแผนการใข้เงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ขออนุมัติกำหนดแนวทางเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการวางระบบจัดซื้อ
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกหยุดคอร์รัปชั่นต่อต้านการทุจริต ปีงบ ๖๒ โรงพยาบาลห้วยพล
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริม
รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มต้านทุจริต คิดฐาน ๒
ขออนุมัติกิจกรรมกลุ่มต้านทุจริต คิดฐาน ๒
กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามและผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์
แนวทางการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการป้องกันการทุจริตและการกระทำผิดวินัย
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนปี ๒๕๖๒
คู่มือแนวทางการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอาย
ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมตรวจสุขภาพคัดกรองสุขภาพ
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560
เงินบำรุงโรงพยาบาลห้วยพลู ประจำปี 2561
แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2560
Aging Self Care
รายงานผลการดำเนินงานการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2561 ของโรงพยาบาลห้วยพลู
รายงานสรุปผลการดำเนินการ เรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560
เสนอแนวทางการปรับปรุงขั้นตอนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แนวทางการปฏิบัติงาน แผนผัง (Flow Chart) เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
แผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณของโรงพยาบาลห้วยพลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

     สาระสุขภาพ

การดูแลโรคเรื้อรังด้วยการแพทย์แผนไทย
การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานการฉีดอินซูลินในผู้ป่วยเบาหวาน
  + การฉีดอินซูลินในผู้ป่วยเบาหวาน
  + แนวทางการดูแลรักษาแผลที่เท้าผู้ป่วยเบาหวาน
  + แนวทางการรายงานผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ
แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคไต
แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรค Hypertension
แนวทางการดูแลรักษาความผิดปกติของไขมันในเลือด
  • สาระน่ารู้เทคโนโลยี