CSS3 Menu Code Css3Menu.com

 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยพลู
 
Google

สำหรับเจ้าหน้าที่>
  สำหรับเจ้าหน้าที่
 
   สถิติรายงาน
............................................
   งานทะเบียน
............................................
   งานชดเชย
............................................
   งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
............................................

 

 

  สถิติผู้เข้าชม
กำลังออนไลน์ 652 ѹ
ผู้ชมวันนี้
มีผู้เข้าชม #26587 

 

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

 

 
 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลห้วยพลู
     วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลครอบครัวสำหรับผู้สูงอายุในปี 2565 (Family Hospital for Elderly care in 2022)
 
     พันธกิจ
1.

พัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วย

2.
พัฒนารูปแบบการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย
3.
พัฒนาระบบบริการด้วยใจ
4.
ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารภายในองค์กร โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
 
     อัตลักษณ์
มีน้ำใจ พอเพียง เคียงคู่ประชาชน
 

    Core Competence : โรงพยาบาลสำหรับครอบครัวการทำงานเครือข่าย

 
 
  โรงพยาบาลห้วยพลู  
  1/1 หมู่ 1 ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120  
  Tel 034-389217 , 034-265122 Fax 034-389230  
  e-mail : it.hp11299@gmail.com (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)