CSS3 Menu Code Css3Menu.com

 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยพลู
 
Google

สำหรับเจ้าหน้าที่>
  สำหรับเจ้าหน้าที่
 
   สถิติรายงาน
............................................
   งานทะเบียน
............................................
   งานชดเชย
............................................
   งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
............................................
  สถิติผู้เข้าชม
กำลังออนไลน์ 679 ѹ
ผู้ชมวันนี้ 5
มีผู้เข้าชม #12749 

 

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

 

 
 

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลห้วยพลู จังหวัดนครปฐม
ปีงบประมาณ 2566 - 2570

     วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงพยาบาลครอบครัว สำหรับผู้สูงอายุ ในปี 2570 ( Family Hospital for Elderly care in 2027)
 
     พันธกิจ (Mision)
1.
พัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วย
2.
พัฒนารูปแบบ การจัดการสุขภาพ ผู้สูงอายุ และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย
3.
พัฒนาระบบบริการด้วยใจ
4.
ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารภายในองค์กร โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
 
     วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective)
1.
โรงพยาบาลปลอดภัย ( SAFETY Hospital )
2.
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ( Elderly SMART )
3.
โรงพยาบาลอบอุ่น เป็นมิตร ( SMILE Hospital )
4.
องค์กรแห่งการเรียนรู้และมีประสิทธิภาพ ( Learning and Living Organization )
 
     กลยุทธ์ (Strategic)
กลยุทธ์หลัก (SO) :
SO1 :
ศูนย์บริการด้านทันตกรรมเฉพาะทางโดยใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีศักยภาพสูงในการบริการด้านทันตกรรม
SO2 :
ขับเคลื่อนการจัดระบบบริการทันตกรรม การส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
กลยุทธ์ขยายงาน (ST) :
ST1 :
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรและชุมชนภาคีเครือข่ายที่มีความรักความผูกพันต่อองค์กร
ST2 :
เสริมสร้างพลังชุมชนให้มีทักษะ ความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การจัดการสุขภาพส่วนบุคคล ครอบครัวและชุมชน ให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน มีความปลอดภัย
กลยุทธ์พัฒนา (WO) :
WO1 :
พัฒนาระบบการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
WO2 :
พัฒนาระบบการบริหารด้านทรัพยากรบุคคลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาให้เอื้อต่อการ บริหารให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ
 
     กลยุทธ์ปรับปรุงองค์การ (WT)
WT1 :
ควบคุมคุณภาพ การกำกับดูแล พัฒนาระบบการเงินการบัญชี การคลัง ขององค์กรให้มีเสถียรภาพ
WT2 :
พัฒนาระบบด้านอาคารสถานที่ ด้านสาธารณูปโภคให้เหมาะสมกับองค์กรและไม่มีผลกระทบกับ ประชาชนและสิ่งแวดล้อ
 
      อัตลักษณ์
 
มีน้ำใจ พอเพียง เคียงคู่ชุมชน
 
     ค่านิยมหลัก
1.
มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาระบบคุณภาพแบบบูรณาการ ( Focus on result )
2.
ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการด้วยความเต็มใจและมีจิตใจบริการ ( patient/ customer focus )
3.
เรียนรู้และพัฒนาตนเอง รวมถึงองค์การอย่างต่อเนื่อง ( professional )
4.
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต, เสียสละ, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ( individual commitment )
5.
ร่วมแรง ร่วมใจเป็นพลังขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ ( teamwork )
 
      จุดเน้น
 
ให้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุต่อไปในอนาคต
 
     เข็มมุ่ง
1.
เสริมสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
2.

จัดระบบบริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อให้จัดการสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม

 
      สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competence)
 
โรงพยาบาลสำหรับครอบครัว การทำงานเครือข่าย
 
 
 
  โรงพยาบาลห้วยพลู  
  1/1 หมู่ 1 ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120  
  Tel 034-389217 , 034-265122 Fax 034-389230  
  e-mail : it.hp11299@gmail.com (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)