ข้อมูลทั่วไป
    ความเป็นมาของ รพ.
    วิสัยทัศน์/ พันธกิจ
    คณะผู้บริหาร
    โครงสร้างการบริหาร
 
 บริการ
    เวลาบริการ
    การแพทย์แผนไทย
    แผนที่โรงพยาบาล
    ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพ
    บ้านพักนักท่องเที่ยว
 
สำหรับเจ้าหน้าที่
    ส่งข้อมูล
    ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่
 
 สถิติรายงาน
    รายงานประจำเดิอน
 
 การให้บริการ
 เปิดบ้านมา :    529 วัน
 มีผู้เข้าชม  : #01073 ครั้ง
 ขณะนี้มีผู้ชม  : 1 คน
 
 
 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลห้วยพลู จังหวัดนครปฐม
     วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลครอบครัว สำหรับผู้สูงอายุ ในปี 2565 (Family Hospital for Elderly care in 2022)
 
     พันธกิจ
1.

พัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลัน

2.
พัฒนารูปแบบ การจัดการสุขภาพ ผู้สูงอายุ
3.
พัฒนาระบบบริการด้วยใจ
4.
ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารภายในองค์กร โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
 
  
  เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
1.
โรงพยาบาลปลอดภัย ( SAFETY Hospital )
2.
ประชาชนสุขภาพดี ชุมชนเข้มแข็ง
3.

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ( Elderly SMART )

4.

โรงพยาบาลอบอุ่น เป็นมิตร บุคลากรผูกพัน ( SMILE Hospital )

5.

องค์กรแห่งการเรียนรู้และมีประสิทธิภาพ ( Learning and Living Organization )

  
  ค่านิยมหลัก
1.
มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาระบบคุณภาพแบบบูรณาการ
2.
ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการด้วยความเต็มใจและมีจิตใจบริการ
3.
เรียนรู้และพัฒนาตนเอง รวมถึงองค์การอย่างต่อเนื่อง
4.
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต , เสียสละ, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน
5.
ร่วมแรง ร่วมใจเป็นพลังขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ
 
     อัตลักษณ์
มีน้ำใจ พอเพียง เคียงคู่ชุมชน
 
 
 

โรงพยาบาลห้วยพลู
1/1 หมู่ 1 ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
Tel 034-389217 , 034-265122 Fax 034-389230
e-mail : it11299@gmail.com (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)