CSS3 Menu Code Css3Menu.com

 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยพลู
 
Google

สำหรับเจ้าหน้าที่>
  สำหรับเจ้าหน้าที่
 
   สถิติรายงาน
............................................
   งานทะเบียน
............................................
   งานชดเชย
............................................
   งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
............................................
  สถิติผู้เข้าชม
กำลังออนไลน์ 652 ѹ
ผู้ชมวันนี้ 4
มีผู้เข้าชม #02637 

 

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

 

 
 
 
     จำนวนบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาล
ลำดับ
ตำแหน่ง ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
กระทรวง สธ.
ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว
1
แพทย์
2
ทันตแพทย์
3
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
4
เภสัชกร
5
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
6
พยาบาลวิชาชีพ
7
นักวิชาการสาธารณสุข
8
นักกายภาพบำบัด
9
นักเทคนิกการแพทย์
10
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
11
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
12
นักรังสีการแพทย์
13
โภชนากร
14
นักจิตวิทยา
15
เจ้าพนักงานเวชสถิติ
16
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
17
แพทย์แผนไทย
18
นักวิชาการเงินและบัญชี
19
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
20
นักจัดการงานทั่วไป
21
เจ้าพนักงานธุรการ
22
เจ้าพนักงานพัสดุ
23
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
24
นายช่างไฟฟ้า
** เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ HROPS

 

 
 
  โรงพยาบาลห้วยพลู  
  1/1 หมู่ 1 ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120  
  Tel 034-389217 , 034-265122 Fax 034-389230  
  e-mail : it.hp11299@gmail.com (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)