CSS3 Menu Code Css3Menu.com

 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยพลู
 
Google

สำหรับเจ้าหน้าที่>
  สำหรับเจ้าหน้าที่
 
   สถิติรายงาน
............................................
   งานทะเบียน
............................................
   งานชดเชย
............................................
   งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
............................................
  สถิติผู้เข้าชม
กำลังออนไลน์ 529 ѹ
ผู้ชมวันนี้
มีผู้เข้าชม #59037 

 

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

 

 
 
หน่วยงาน
เบอร์ภายใน
 
งานผู้ป่วยนอก
133
 
 
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
111, 144
 
 
งานห้องคลอด
112
 
 
งานห้องผ่าตัด
128
 
 
คลินิกแสงตะวัน
122
 
 
งานผู้ป่วยในสามัญ
205 , 206
 
 

งานผู้ป่วยพิเศษ(สงฆ์)

306 , 315
 
 
งานทันตกรรม
401
 
 
งานบริการปฐมภูมิ
501
 
 
งานกายภาพบำบัด
502
 
 
คลินิกสุขภาพจิต
140, 130
 
 

คลินิกเบาหวาน

145
 
 
งานแพทย์แผนจีน
129, 143
 
 
งานแพทย์แผนไทย
702
 
 
งานธุรการ
317 , 318
 
 
งานการเงิน
123
 
 
ห้องการเงิน
132
 
 
ห้อง Lab
108
 
 
ห้องจ่ายยา
109
 
 
กลุ่มการพยาบาล
114
 
 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)

125 , 127
 
 
ห้อง X-ray
116
 
 
งานยุทธศาสตร์
126
 
 
ศูนย์คุณภาพ
119
 
 
งานตรวจสุขภาพ
201
 
 
งานประกันสุขภาพ
141
 
 
งานพัสดุ
312, 311, 602
 
       

 

 

 
  โรงพยาบาลห้วยพลู  
  1/1 หมู่ 1 ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120  
  Tel 034-389217 , 034-265122 Fax 034-389230  
  e-mail : it.hp11299@gmail.com (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)