CSS3 Menu Code Css3Menu.com

 
 
   ยกเลิกประกาศประกวดราคา
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการ ซัก อบ ผ้าผู้ป่วย และผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  โรงพยาบาลห้วยพลู  
  1/1 หมู่ 1 ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120  
  Tel 034-389217 , 034-265122 Fax 034-389230  
  e-mail : it.hp11299@gmail.com (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)