ข้อมูลทั่วไป
    ประวัติโรงพยาบาล
    แผนที่ & ที่ตั้ง
    วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
    กลยุทธ์ & เป้าประสงค์
    ค่านิยมหลัก & เข็มมุ่ง
    นโยบายโรงพยาบาล
    แผนปฏิบัติงาน/ โครงการ
    จำนวนบุคลากรในสังกัด
 ผู้บริหาร
    ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
    คณะกรรมการบริหาร
    โครงสร้างการบริหาร
    อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
 บริการ
   ตารางการให้บริการ
    ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพ
    บ้านพักนักท่องเที่ยว
    เรื่องร้องเรียน
 หน่วยงานภายใน
    กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
    กลุ่มงานทันตกรรม
    กลุ่มงานปฐมภูมิฯ
    กลุ่มงานเภสัชกรรม
    กลุ่มงานรังสีวิทยา
      >> งานเทคนิคการแพทย์
      >> งานรังสีวิทยา
    กลุ่มงานการจัดการ
      >> งานธุรการ
      >> งานพัสดุและซ่อมบำรุง
      >> งานการเงิน
      >> งานยานพาหนะ
      >> งานรักษาความปลอดภัย
      >> งานซักฟอก
      >> งานการเจ้าหน้าที่
    กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ
      >> งานประกันสุขภาพ
      >> งานเวชระเบียน
      >> งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
      >> งานตรวจสุขภาพ
    กลุ่มงานการพยาบาล
      >> งานผู้ป่วยนอก
      >> งานห้องคลอด
      >> งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
      >> งานผ่าตัดและวิสัญญี
      >> งานผู้ป่วยใน
      >> งานผู้ป่วยในพิเศษ
      >> งานซัพพลาย
      >> งานโภชนศาสตร์
    กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูฯ
      >> งานกายภาพบำบัด
      >> งานแพทย์แผนไทย
      >> งานแพทย์แผนจีน
สำหรับเจ้าหน้าที่
    ส่งข้อมูล
    ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่
 
 สถิติรายงาน
    รายงานประจำเดิอน
 
 การให้บริการ
 เปิดบ้านมา :    615 วัน
 มีผู้เข้าชม  : #00084 ครั้ง
 ขณะนี้มีผู้ชม  : 3 คน
 
 
 
ตารางการให้บริการและคลินิกพิเศษ
โรงพยาบาลห้วยพลู

โทรติดต่อ 034-389500, 034-389217
  วัน

เวลาให้บริการ

คลินิก

เบอร์โทร
  จันทร์      
 (เช้า)
08.30 -12.00 น.
 คลินิกฝากครรภ์์  ต่อ 501
 คลินิกฟ้าใส(บำบัดยาเสพติด), อดบุหรี่, เลิกสุรา  ต่อ 503
 ทันตกรรม  ต่อ 401
 กายภาพบำบัด  ต่อ 502
 แพทย์แผนไทย  ต่อ 702
(บ่าย)
13.00 -16.30 น.
 คลินิกความดันโลหิตสูง  ต่อ 704
 คลินิกฟ้าใส(บำบัดยาเสพติด), อดบุหรี่, เลิกสุรา  ต่อ 503
 ทันตกรรม  ต่อ 401
 กายภาพบำบัด  ต่อ 502
 แพทย์แผนไทย  ต่อ 702
(นอกเวลา)
18.00 -20.00 น.
 คลินิกโรคไต  ต่อ 103
**คลินิกโรคไต เปิดเฉพาะทุกสิ้นเดือนของเดือน (ม.ค., มี.ค., พ.ค., ก.ค., ก.ย., พ.ย.) **
  อังคาร      
(เช้า)
08.30 -12.00 น.
 คลินิกเบาหวาน  ต่อ 704
 คลินิกอดบุหรี่, เลิกสุรา, สุขภาพจิต  ต่อ 503
     ทันตกรรม  ต่อ 401
     กายภาพบำบัด  ต่อ 502
     แพทย์แผนไทย  ต่อ 702
(บ่าย)
13.00 -16.30 น.
 คลินิกความดันโลหิตสูง  ต่อ 704
 คลินิกแสงตะวัน  ต่อ 122
     คลินิกอดบุหรี่, เลิกสุรา, สุขภาพจิต  ต่อ 503
     ทันตกรรม  ต่อ 401
     กายภาพบำบัด  ต่อ 502
 แพทย์แผนไทย  ต่อ 702
  พุธ      
(เช้า)
08.30 -12.00 น.
 คลินิกเบาหวาน  ต่อ 704
 คลินิกวางแผนครอบครัว  ต่อ 501
 คลินิกตรวจมะเร็งปากมดลูก  ต่อ 501
 คลินิกตรวจหลังคลอด  ต่อ 501
     คลินิกอดบุหรี่, เลิกสุรา, สุขภาพจิต  ต่อ 503
     ทันตกรรม  ต่อ 401
     กายภาพบำบัด  ต่อ 502
     แพทย์แผนไทย  ต่อ 702
(บ่าย)
13.00 -16.30 น.
 คลินิกความดันโลหิตสูง  ต่อ 704
    คลินิกรร.พ่อแม่(ฟังผลเลือดหญิงตั้งครรภ์) ต่อ 501
     คลินิกอดบุหรี่, เลิกสุรา, สุขภาพจิต  ต่อ 503
     ทันตกรรม  ต่อ 401
     กายภาพบำบัด  ต่อ 502
 แพทย์แผนไทย  ต่อ 702
  พฤหัสบดี      
(เช้า)
08.30 -12.00 น.
 คลินิกเบาหวาน  ต่อ 704
     คลินิกฉีดวัคซีนเด็ก  ต่อ 501
   คลินิกฟ้าใส(บำบัดยาเสพติด), อดบุหรี่, เลิกสุรา  ต่อ 503
     ทันตกรรม  ต่อ 401
     กายภาพบำบัด  ต่อ 502
     แพทย์แผนไทย  ต่อ 702
(บ่าย)
13.00 -16.30 น.
 คลินิกโรคหอบหืด  ต่อ 704
 คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  ต่อ 704
 คลินิกฟ้าใส(บำบัดยาเสพติด), อดบุหรี่, เลิกสุรา  ต่อ 503
 ทันตกรรม  ต่อ 401
 กายภาพบำบัด  ต่อ 502
 แพทย์แผนไทย  ต่อ 702
* เฉพาะสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
 คลินิกโรคหัวใจ  ต่อ 103
  ศุกร์      
(เช้า)
08.30 -12.00 น.
 คลินิกแสงตะวัน  ต่อ 122
   คลินิกอดบุหรี่, เลิกสุรา, สุขภาพจิต  ต่อ 503
 ทันตกรรม  ต่อ 401
 กายภาพบำบัด  ต่อ 502
 แพทย์แผนไทย  ต่อ 702
(บ่าย)
13.00 -16.30 น.
 คลินิกอดบุหรี่, เลิกสุรา, สุขภาพจิตี่  ต่อ 503
 ทันตกรรม  ต่อ 401
 กายภาพบำบัด  ต่อ 502
 แพทย์แผนไทย  ต่อ 702
  เสาร์์
08.30 -12.00 น.
 กายภาพบำบัด  ต่อ 502
(เช้า)
 แพทย์แผนไทย  ต่อ 702
 ทันตกรรมเฉพาะทาง  ต่อ 401
(บ่าย)
13.00 -16.30 น.
 กายภาพบำบัด  ต่อ 502
 แพทย์แผนไทย  ต่อ 702
 ทันตกรรมเฉพาะทาง  ต่อ 401
 หมายเหตุ อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน เปิดตลอด 24 ชั่วโมง
โรงพยาบาลห้วยพลู
1/1 ม.1 ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
Tel.0-3438-9217 , 0-3426-5122
Email: hp11299@gmail.com