CSS3 Menu Code Css3Menu.com

 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยพลู
 
Google

สำหรับเจ้าหน้าที่>
  สำหรับเจ้าหน้าที่
 
   สถิติรายงาน
............................................
   งานทะเบียน
............................................
   งานชดเชย
............................................
   งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
............................................

 

 

  สถิติผู้เข้าชม
กำลังออนไลน์ 652 ѹ
ผู้ชมวันนี้
มีผู้เข้าชม #00029 

 

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

 

 
 

 

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลห้วยพลู จังหวัดนครปฐม

     ค่านิยมหลัก
1.
มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาระบบคุณภาพแบบบูรณาการ
2.
ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการด้วยความเต็มใจและมีจิตใจบริการ
3.
เรียนรู้และพัฒนาตนเอง รวมถึงองค์การอย่างต่อเนื่อง
4.
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต , เสียสละ, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน
5.
ร่วมแรง ร่วมใจเป็นพลังขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ
 
     เข็มมุ่ง
1.
ผู้สูงอายุในชุมชนตำบลห้วยพลู สามารถเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ลงสู่ชุมชน
2.

จัดระบบบริการคลินิกผ้สูงอายุ เพื่อให้จัดการสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม

 
 
  โรงพยาบาลห้วยพลู  
  1/1 หมู่ 1 ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120  
  Tel 034-389217 , 034-265122 Fax 034-389230  
  e-mail : it.hp11299@gmail.com (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)