CSS3 Menu Code Css3Menu.com

 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยพลู
 
Google

สำหรับเจ้าหน้าที่>
  สำหรับเจ้าหน้าที่
 
   สถิติรายงาน
............................................
   งานทะเบียน
............................................
   งานชดเชย
............................................
   งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
............................................
  สถิติผู้เข้าชม
กำลังออนไลน์ 679 ѹ
ผู้ชมวันนี้ 2
มีผู้เข้าชม #12776 

 

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

 

 
 

 

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลห้วยพลู จังหวัดนครปฐม
ปีงบประมาณ 2566 - 2570

     ค่านิยมหลัก
1.
มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาระบบคุณภาพแบบบูรณาการ ( Focus on result )
2.
ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการด้วยความเต็มใจและมีจิตใจบริการ ( patient/ customer focus )
3.
เรียนรู้และพัฒนาตนเอง รวมถึงองค์การอย่างต่อเนื่อง ( professional )
4.
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต, เสียสละ, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ( individual commitment )
5.
ร่วมแรง ร่วมใจเป็นพลังขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ ( teamwork )
 
      จุดเน้น
 
ให้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุต่อไปในอนาคต
 
     เข็มมุ่ง
1.
เสริมสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
2.

จัดระบบบริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อให้จัดการสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม

   
 
 
  โรงพยาบาลห้วยพลู  
  1/1 หมู่ 1 ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120  
  Tel 034-389217 , 034-265122 Fax 034-389230  
  e-mail : it.hp11299@gmail.com (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)