ข้อมูลทั่วไป
    ประวัติโรงพยาบาล
    แผนที่ & ที่ตั้ง
    วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
    กลยุทธ์ & เป้าประสงค์
    ค่านิยมหลัก & เข็มมุ่ง
    นโยบายโรงพยาบาล
    แผนปฏิบัติงาน/ โครงการ
    จำนวนบุคลากรในสังกัด
 ผู้บริหาร
    ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
    คณะกรรมการบริหาร
    โครงสร้างการบริหาร
    อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
 บริการ
   ตารางการให้บริการ
    ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพ
    บ้านพักนักท่องเที่ยว
    เรื่องร้องเรียน
 หน่วยงานภายใน
    กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
    กลุ่มงานทันตกรรม
    กลุ่มงานปฐมภูมิฯ
    กลุ่มงานเภสัชกรรม
    กลุ่มงานรังสีวิทยา
      >> งานเทคนิคการแพทย์
      >> งานรังสีวิทยา
    กลุ่มงานการจัดการ
      >> งานธุรการ
      >> งานพัสดุและซ่อมบำรุง
      >> งานการเงิน
      >> งานยานพาหนะ
      >> งานรักษาความปลอดภัย
      >> งานซักฟอก
      >> งานการเจ้าหน้าที่
    กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ
      >> งานประกันสุขภาพ
      >> งานเวชระเบียน
      >> งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
      >> งานตรวจสุขภาพ
    กลุ่มงานการพยาบาล
      >> งานผู้ป่วยนอก
      >> งานห้องคลอด
      >> งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
      >> งานผ่าตัดและวิสัญญี
      >> งานผู้ป่วยใน
      >> งานผู้ป่วยในพิเศษ
      >> งานซัพพลาย
      >> งานโภชนศาสตร์
    กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูฯ
      >> งานกายภาพบำบัด
      >> งานแพทย์แผนไทย
      >> งานแพทย์แผนจีน
สำหรับเจ้าหน้าที่
    ส่งข้อมูล
    ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่
 
 สถิติรายงาน
    รายงานประจำเดิอน
 
 การให้บริการ
 เปิดบ้านมา :    666 วัน
 มีผู้เข้าชม  : #02418 ครั้ง
 ขณะนี้มีผู้ชม  : คน
 
 
 
โรงพยาบาลห้วยพลู จังหวัดนครปฐม
โรงพยาบาลห้วยพลู ตั้งอยู่ในเขต อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี 8 กม. เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง ครอบคลุมบริการครบทุกด้าน ทั้งส่งเสริม รักษา ป้องกัน และฟื้นฟูดูแลสุขภาพในองค์รวม ด้านกาย จิตและสังคม
มีความทันสมัยทางด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร การรักษาโรครวมถึงอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ และจำนวนบุคลากรที่มีคุณภาพบรรยากาศภายในโรงพยาบาล มีความร่มรื่นเป็นการสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีให้แก่ผู้ป่วย
โรงพยาบาลห้วยพลู ก่อตั้งโดยได้รับการสนับสนุนจากประชาชนตำบลห้วยพลูและตำบลใกล้
เคียง พัฒนาจากสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง ในปี 2501 จนเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง ในปัจจุบัน

โรงพยาบาลห้วย พลู แต่เดิมเป็นเพียงสถานีอนามัยชั้น 1 ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2501 บนเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งานเศษ ของพื้นที่หมู่ 1 ต. ห้วยพลู โดยมีประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน 250,000 บาท ต่อมาสถานีอนามัยแห่งนี้ได้รับการพัฒนายกฐานะเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัย ตำบลห้วยพลู และโรงพยาบาลชุมชนตามลำดับ ดังนี้

พ.ศ. 2516 ได้รับการยกฐานะเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัยตำบลห้วยพลู
พ.ศ. 2525 ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 10 เตียง

พ.ศ. 2535 ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง  :

พ.ศ. 2538 ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง
     
 
 

โรงพยาบาลห้วยพลู
1/1 หมู่ 1 ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
Tel 034-389217 , 034-265122 Fax 034-389230
e-mail : it11299@gmail.com (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)