ข้อมูลทั่วไป
    ประวัติโรงพยาบาล
    แผนที่ & ที่ตั้ง
    วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
    กลยุทธ์ & เป้าประสงค์
    ค่านิยมหลัก & เข็มมุ่ง
    นโยบายโรงพยาบาล
    แผนปฏิบัติงาน/ โครงการ
    จำนวนบุคลากรในสังกัด
 ผู้บริหาร
    ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
    คณะกรรมการบริหาร
    โครงสร้างการบริหาร
    อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
 บริการ
   ตารางการให้บริการ
    ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพ
    บ้านพักนักท่องเที่ยว
    เรื่องร้องเรียน
 หน่วยงานภายใน
    กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
    กลุ่มงานทันตกรรม
    กลุ่มงานปฐมภูมิฯ
    กลุ่มงานเภสัชกรรม
    กลุ่มงานรังสีวิทยา
      >> งานเทคนิคการแพทย์
      >> งานรังสีวิทยา
    กลุ่มงานการจัดการ
      >> งานธุรการ
      >> งานพัสดุและซ่อมบำรุง
      >> งานการเงิน
      >> งานยานพาหนะ
      >> งานรักษาความปลอดภัย
      >> งานซักฟอก
      >> งานการเจ้าหน้าที่
    กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ
      >> งานประกันสุขภาพ
      >> งานเวชระเบียน
      >> งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
      >> งานตรวจสุขภาพ
    กลุ่มงานการพยาบาล
      >> งานผู้ป่วยนอก
      >> งานห้องคลอด
      >> งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
      >> งานผ่าตัดและวิสัญญี
      >> งานผู้ป่วยใน
      >> งานผู้ป่วยในพิเศษ
      >> งานซัพพลาย
      >> งานโภชนศาสตร์
    กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูฯ
      >> งานกายภาพบำบัด
      >> งานแพทย์แผนไทย
      >> งานแพทย์แผนจีน
สำหรับเจ้าหน้าที่
    ส่งข้อมูล
    ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่
 
 สถิติรายงาน
    รายงานประจำเดิอน
 
 การให้บริการ
 เปิดบ้านมา :    626 วัน
 มีผู้เข้าชม  : #00072 ครั้ง
 ขณะนี้มีผู้ชม  : คน
 
 
 
 
ศูนย์ร้องเรียน : รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
034 - 265122 หรือ 034-265500, 034-265127 ต่อ 202
e-mail : it11299@gmail.com
 
     เรื่องร้องเรียน

คู่มือการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

   

บทบาทหน้าที่คณะกรรมการไกล่เกลี่ย

 

1. ระงับความขัดแย้งด้วยสันติวิธีโดยการเจรจาไกล่เกลี่ย

 
2. สร้างความไว้วางใจให้กับผู้รับบริการ
 
3. ให้คำปรึกษา และแก้ปัญหาร่วมกันอย่างนุ่มนวล
 
4. เมื่อมีข้อขัดแย้ง หรือข้อพิพาท ต้องเจรจาด้วยหลักความชอบธรรม
 
5. มีความเข้าใจในข้อจำกัดของแต่ละฝ่าย นำไปสู่ความเห็นอกเห็นใจ และหาทางออกร่วมกัน
 
6. ใช้เทคนิคการเผชิญหน้ากับข้อขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ
 
7. ความขัดแย้งถูกเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนไปในแนวทางที่สร้างสรรค์
 
8. สื่อสาร และสร้างสัมพันธภาพ แลกเปลี่ยนความเห็นระหว่าง 2 ฝ่าย เพื่อให้บรรลุข้อตกลงที่พึงพอใจ
 
9. วิเคราะห์ความขัดแย้งเพื่อหาจุดบริการสำคัญที่ต้องระมัดระวัง และรับทราบช่องว่างระหว่างความคาดหวังของผู้รับบริการกับความจริงที่ได้รับ โดยองค์กรได้ประโยชน์นำไปปรับปรุงบริการ
   
   
   
 
 
 

โรงพยาบาลห้วยพลู
1/1 หมู่ 1 ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
Tel 034-389217 , 034-265122 Fax 034-389230
e-mail : it11299@gmail.com (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)