CSS3 Menu Code Css3Menu.com

MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1.
ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย (รายละเอียดปรากฎหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน)
1.1 ข้อมูลผู้บริหาร ประกอบด้วย รูปถ่าย ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทร
1.2 นโยบายของผู้บริหาร
1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือปฏิบัติงานของหน่วยงาน
  1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน, หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร, EMAIL, แผนที่ตั้งหน่วยงาน

1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน
2.
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
3.
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
4.
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
5.
ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
6.
อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน
7.
ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
8.
นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
9.
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
10.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีของหน่วยงาน
11.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
12.
คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
13.
คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
14.
คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
15.
คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.. 2558) (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ)
16.
รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
17.
รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

18.

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

  18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566
18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2567
  18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี ทุกไตรมาส
  - ไตรมาสที่ 1 ผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
  - ไตรมาสที่ 2 ผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
  - ไตรมาสที่ 3 ผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
  18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
  18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตั้งแต่ ต.ค. 66 จนถึงเดือน ก.ย. 67