CSS3 Menu Code Css3Menu.com

MOIT 8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

*
1. มีบันทึกข้อความขออนุมัติการจัดอบรมตามโครงการฯ
1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
  1.2 โครงการอบรม
   
*
2. มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
   
*
3. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรม
   
*
4. มีรายงานผลการจัดอบรมให้ความรู้ฯ และปรากฎการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
   
*
5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
   
*
6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน