CSS3 Menu Code Css3Menu.com

MOIT 13 หน่วยงานประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2567 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาฯ ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564

   
  ไตรมาสที่ 2 หรือไตรมาสที่ 3
*
1. มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่เสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
*
2. มีคำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติฯ มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม ตามที่หน่วยงานกำหนด
*
3. หลักฐานหนังสือเวียน
*
4. มีประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
*
5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
*
6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
   
  ไตรมาสที่ 4
*
1. มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่เสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
*
2. มีคำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติฯ มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม ตามที่หน่วยงานกำหนด
*
3. หลักฐานหนังสือเวียน
*
4. มีประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
*
5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
*
6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน