CSS3 Menu Code Css3Menu.com

MOIT 10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

  ไตรมาสที่ 2
*
1. มีรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67) และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
   
*
2. มีบันทึกข้อความรายงานสุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา/ อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ มีการขออนุญาตมาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน ดังนี้
  - สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
  - สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   
*
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
   
  ไตรมาสที่ 4
*
1. มีรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน รอบ 12 เดือน (1 เม.ย.67 - 31 ส.ค.67) และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
   
*
2. มีบันทึกข้อความรายงานสุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา/ อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ มีการขออนุญาตมาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน รอบ 12 เดือน ดังนี้
  - สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
  - สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   
*
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน