CSS3 Menu Code Css3Menu.com

 

MOIT 1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการ การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

   
*
1. คำสั่ง/ ประกาศ ที่ระบุกรอบแนวทาง
  1.1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง/ ประกาศ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  1.2 มีคำสั่ง/ ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล
1.4 มีแบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล
   
*
2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2566)
  2.1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานฯ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ปีงบ 2566
  2.3 มีแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล