CSS3 Menu Code Css3Menu.com

 

MOIT 22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

   
  ไตรมาสที่ 2
*
1. มีบันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
   
*
2. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
   
*
3. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์
   
   
  ไตรมาสที่ 4
*
1. มีบันทึกข้อความรับทราบการรายงานกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศฯ ตามแบบรายงานที่กำหนดดำเนินการให้เสร็จสิ้นไตรมาสที่ 4 ผ่านระบบ Google Form และมีการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
   
*
2. มีการรายงานการกำกับติดตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน
   
*
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน