CSS3 Menu Code Css3Menu.com

MOIT 12 หน่วยงานมีมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

   
  ไตรมาสที่ 2
*
1. มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
*
2. มีคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม
*
3. หลักฐานหนังสือเวียน
*
4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
   
  ไตรมาสที่ 4
*
1. มีบันทึกข้อความรับทราบ และรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
*
2. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
*
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน