Untitled Document
 
ความโปร่งใส

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

*
บันทึกข้อความ ขออนุมัติโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุตำบลห้วยพลู
*
โครงการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุตำบลห้วยพลู
*
บันทึกข้อความ ขออนุมัติจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย กิจกรรมผู้สูงอายุตำบลห้วยพลู ปี 2563
*
ระเบียบวาระการประชุมรับฟังความคิดเห็น ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย กิจกรรมผู้สูงอายุตำบลห้วยพลู ปี 2563
*
รายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็น กิจกรรมผู้สูงอายุตำบลห้วยพลู ปี 2563
*
ภาพกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ในการจัดทำโครงการตรวจคัดกรองผู้สูงอายุ ตำบลห้วยพลู ปี 2563
*
บันทึกข้อความ ขอรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย กิจกรรมผู้สูงอายุตำบลห้วยพลู ปี 2563

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

*
บันทึกข้อความ ขออนุมัติโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุตำบลห้วยพลู
*
โครงการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุตำบลห้วยพลู
*
บันทึกข้อความ ขออนุมัติจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย กิจกรรมผู้สูงอายุตำบลห้วยพลู ปี 2563
*
ขอเชิญร่วมประชุมจัดทำแผนงาน/โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุตำบลห้วยพลู ปี 2563
*
ระเบียบวาระการประชุมความคิดเห็นในการจัดทำแผนงานโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุตำบลห้วยพลู ปี 2563
*
รายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุตำบลห้วยพลู ปี 2563
*
ภาพกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำแผนตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุตำบลห้วยพลู ปี 2563

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

*
บันทึกข้อความ ขออนุมัติโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุตำบลห้วยพลู
*
โครงการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุตำบลห้วยพลู
*
ายงานผลการคัดกรอง ADL โรคที่สำคัญผู้สูงอายุ ปี 2563
*
ภาพกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุตำบลห้วยพลู นอกสถานที่
*
บันทึกข้อความ ขอรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ
*
ระเบียบวาระการประชุมความคิดเห็นในการจัดทำแผนงานโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุตำบลห้วยพลู ปี 2563
*
รายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุตำบลห้วยพลู ปี 2563