Untitled Document
 
วัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

*
บันทึกข้อความ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนปี 2563
*
คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนปี 2563
*
รายงานการประชุมคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนปี 2563
*
บันทึกข้อความ รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนปี 2563
*
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนปี 2563
*
 

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

*
บันทึกข้อความ ขออนุมัติลงนามแนวทางป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนฯ
*
ประกาศ เรื่อง แนวทางการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหนาที่ราชการ
*
ประมาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและการกระทำผิดวินัย
*
บันทึกข้อความ ขออนุมัติลงนามประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต และการกระทำผิดวินัย
*
บันทึกข้อความ ประกาศมาตรการการป้องกันการทุจริตและการกระทำผิดวินัยและประกาศแนวทางป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนฯ
*
บันทึกข้อความ แนวทางมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
*
บันทึกข้อความ รายงานการกำกับติดตามและผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

*
รายงานการประชุมประจำเดือนโรงพยาบาลห้วยพลู
*
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลห้วยพล
*
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน
*
บันทึกข้อความ ขออนุมัติเผยแพร่คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
*
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลห้วยพลู
*
บันทึกข้อความ รายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ฯ