Untitled Document
 
คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

*
บันทึกข้อความ ขออนุมัติใช้คู่มือการให้บริการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ
*
ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ
*
กรอบแนวทาง(มาตรการ)การตรวจสอบปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือฯ
*
บันทึกข้อความ ขอแจ้งประกาศและคู่มือฯ
*
ประกาศเรื่อง กรอบแนวมาตรการการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
*
บันทึกข้อความ รายงานผลการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการตรวจสุขภาพคัดกรองสุขภาพฯ
*
คู่มือแนวทางการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ
*
บันทึกข้อความ ขออนุมัติลงนามประกาศองค์กรพยาบาล
*
ประกาศ แนวทางการปฏิบัติงาน
*
ระเบียบการปฏิบัติงาน
*
เรื่อง ส่งแบบรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
*
บันทึกข้อความ แจ้งประกาศองค์พยาบาลโรงพยาบาลห้วยพลู
*
บันทึกข้อความ รายงานผลการติดตามและผลการดำเนินงาน

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

*
บันทึกข้อความ ขออนุมัติคู่มือและขั้นตอนการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ
*
ขั้นตอนการดำเนินงาน กิจกรรมตรวจสุขภาพคัดกรองสุขภาพ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลห้วยพลู
*
บันทึกข้อความ ขอรายงานผลการจัดกิจกรรม ตามโครงการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ
*
ภาพถ่ายแสดง กระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาฯ
*
กระบวนการ งาน บริการเภสัชกรรม
*
การจัดวางระบบการควบคุมภายใน