Untitled Document
 
วัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

*
บันทึกข้อความ ขออนุมัติแผนกิจกรรม โครงการเพื่อส่งเสริมการป้องกันฯ
*
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมฯ
*
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานฯ
*
 
*
 
*
 

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

*
บันทึกข้อความ รายงานผลการดำเนินงานแผนกิจกรรม โครงการเพื่อส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามฯ
*
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบติการด้านการป้องกันและปราบปรามฯ
*
บันทึกข้อความ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบติการด้านการป้องกันและปราบปรามฯ
*
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบติการด้านการป้องกันและปราบปรามฯ
*
 
*