Untitled Document
 
วัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

*
 
*
 
*
 
*
 
*
 
*
 

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

*
 
*
 
*
 
*
 
*
 
*