Untitled Document
 
ความรับผิดชอบ

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

*
บันทึกข้อความ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563
*
แผนกลยุทธิ์เครือข่ายโรงพยาบาลห้วยพลู ปีงบประมาณ 2563
*
 
*
 
*
 
*
 

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

*
บันทึกข้อความ รายงานผการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการโครงการ ปีงบประมาณ 2562
*
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี ปี 2562
*
โครงการพัฒนาระบบคุณภาพตามมาตรฐาน HA
*
โครงการเชื่อมโยงข้อมูล PCC ลานตากฟ้า
*
โครงการการติดตามระบบการบริหารจัดการในเครือข่ายบริการสุขภาพ
*
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนฯ
*
โครงการต่ออายุ domain name
*
โครงการพัฒนาฐานข้อมูล HOSxP
*
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยอย่างยั่งยืน
*
โครงการเด็กไทยเฉลียวฉลาด ประเทศชาติแข็งแรง
*
สรุปผลลัพธ์
EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
*
บันทึกข้อความ รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามแน ปีงบประมาณ 2563
*
แบบรายงาน กรพัฒนาคุณภาพเพือธำรงสภาพกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
*
แบบรายงาน โครงการพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศ
*
บันทึกข้อความ รายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติราชการ โครงการ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563
*
รายงานผลการดำเนินงานช่วงไตรมาส 1 ถึง 2 ตุลาคม 2562 ถึง มีนาคม 2563
*
รายงานผลการดำเนินงานช่วงไตรมาส 1 ถึง 2 ตุลาคม 2562 ถึง มีนาคม 2563_(2)
*
ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2563
*
แบบฟร์อมการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลห้วยพลู