Untitled Document
 
วัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

*
บันทึกข้อความ ขออนุมัติโครงการ รณรงค์สร้างจิตสำนึก หยุดคอร์รัปชั่น ต่อต้านการทุจริต
*
โครงการ รณรงค์สร้างจิตสำนึก หยุดคอร์รัปชั่น ต่อต้านการทุจริต
*
บันทึกข้อความ รายงานการดำเนินงานโครงการ รณรงค์สร้างจิตสำนึก หยุดคอร์รัปชั่น ต่อต้านการทุจริต
*
รายงานการดำเนินงานโครงการ รณรงค์สร้างจิตสำนึก หยุดคอร์รัปชั่น ต่อต้านการทุจริต ปี 2563
 
 

EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น

*
บันทึกข้อความ ขออนุมัติจัดตั้งกลุ่ม STRONG ต้านทุจริต
*
บันทึกข้อความ ขออนุมัติดำเนินารกิจกรรมกลุ่ม STRONG ต้านทุจริต
*
บันทึกข้อความ รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมกลุ่ม STRONG ต้านทุจริต
*
คำสั่งเรื่อง การจัดตั้งกลุ่ม STRONG ด้านทุจริต
*
 
*