Untitled Document
 
ความโปร่งใส

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

*
บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
*
แบบฟอร์มการเผยแพร่ รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
*
ายงานการวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ

*
ขอแจ้งเวียนแนวทางเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
*
ขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดประกาศ และปลดประกาศ
*
ขออนุมัติกำหนดแนวทางเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
*
ขออนุมัติแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
*
ขออนุมัติเผยแพร่แผนเงินบำรุง
*
แบบฟอร์ม ขออนุมัติกำหนดแนวทางเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการวางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
*
แบบฟอร์ม ขออนุมัติแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
*
แบบฟอร์ม แผนการใช้เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
*
ภาพติดประกาศเผยแพร่

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

*
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องลงในระบบ 13122
*
วงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป จำนวน 1 โครงการ
*
วงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ
*
หนังสือกรมบัญชีกลาง ว.322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560
*
หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่แผน

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

*
บันทึกรายงาน เดือน ตุลาคม 2562
*
บันทึกรายงาน เดือน พฤศจิกายน 2562
*
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ เดือน ตุลาคม 2562
*
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ เดือน พฤศจิกายน 2562
*
รายผลการจัดซื้อ เดือน ตุลาคม 2562
*
รายผลการจัดซื้อ เดือน พฤศจิกายน 2562
*
บันทึกข้อความ รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. เดือน ธันวาคม 2562
*
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2562
*
รายงานการพิจารการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. เดือน มกราคม 2563
*
สรุปผลรายงานการพิจารการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2563
*
บันทึกข้อความ รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. เดือน กุมภาพันธ์ 2563
*
สรุปผลรายงานการพิจารการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2563