Untitled Document
 
ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

*
บันทึกข้อความ ขออนุมัติลงนามคำสั่งการป้องกันการรับสินบน
*
รื่อง การให้และรับรองของขวัญฯ
*
เรื่อง ส่งมติคณะรัฐมนตรี มาตราการป้องกันการทุจริตฯ
*
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุขฯ
*
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณะสุขฯ
*
บันทึกข้อความ แจ้งมาตรการการป้องกันการรับสินบน
*
บันทึกข้อความ รายงานกำกับติดตามและผลการดำเนินงานการป้องกันการรับสินบน
*
คำสั่งเรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน