Untitled Document
 
ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

*
 
*
 
*
 
*
 
*
 
*