Untitled Document
 
ความโปร่งใส

EB1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

*
คำสั่งมอบหมายการดำเนินงานในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล
*
นโยบาย/แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล
*
ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล
*
แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล
*
รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรค
*
แบบฟอร์มรายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรค
*
บันทึกข้อความ ขออนุมัติลงนามข้อสั่งการแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
*
บันทึกข้อความ รายงานผลการดำเนินงาน และสรุปปัญหา อุปสรรค การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ไตรมาส 2-4 ปี 2563
*
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล
*
บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง มาตรการ กลไก การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต
*
รายงานผลการดำเนินงาน และสรุปปัญหา อุปสรรค การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

*
ข้อมูลผู้อำนวยการโรงพยาบาล
*
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
*
นโยบายของผู้บริหาร
*
โครงสร้างการบริหารของโรงพยาบาล
*
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือปฏิบัติงานของหน่วยงาน
*
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายกระทรวง
*
ข้อมูลการติดต่อ
*
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
*
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
*
กลยุทธ์ เป้าประสงค์
*
ค่านิยมหลัก เข็มมุ่ง
*
ประวัติโรงพยาบาล
*
ยุทธศาสตร์ประเทศโดยรวม
*
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
*
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2552
*
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
*
อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน
*
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข(MOPH Code of Conduct)
*
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
*
แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
*
ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
*
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
*
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1)
*
บันทึกข้อความ รายงานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ เครือข่ายโรงพยาบาลห้วยพลู ปีงบประมาณ 2564
*
คู่มือแนวทางการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ
*
คู่มือ ขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชน)
*
ขั้นตอนการร้องเรียน และประชาสัมพันธ์เพื่อทราบ
*
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ยของโรงพยาบาลห้วยพลู
*
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการสารสนเทศและข้อมูล
*
คู่มือการจัดการและการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
*
คู่มือการจัดการและการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป
*
ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
*
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน