Untitled Document
 

EB 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

*
บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
*
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตามข้อ 2. ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ (1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจำกัด (3) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ และ (4) แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 

EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

*
1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน
1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ

1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
  1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
*
2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 

2.2 รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

  2.3 แบบรายงานแผการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2564
*
3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
  3.1 บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ การกำหนดกระบวนการ ควบคุม กำกับ และสอบทาน ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
  3.2 หนังสือแจ้งเวียนหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด่วยที่สุด ที่ สธ ๐๒๑๗/ว ๓๐๐๑ท ลว ๑๖ ต.ค. ๖๐ เรื่อง ขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลว 12 ต.ค. 60 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานฯ จำนวน 2 ชุด ทุกไตรมาส
  3.4 ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการโดยอนุญาตให้นำข้อ 3.1 - 3.3 ปรากฎเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่าสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
   
  ไตรมาสที่ 1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563
  ชุดที่ 1 เอกสารการจัดซื้อยา
  ชุดที่ 2 เอกสารจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ
  ใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนธันวาคม 2563 (*สำหรับหน่วยงานที่มีการแนบมาก่อนหน้าแล้ว)
   
  ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564
  ชุดที่ 1 เอกสารเบิกจ่ายค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
  ชุดที่ 2 เอกสารเบิกจ่ายค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ
   
  ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564
  ชุดที่ 1 ชุดใบสำคัญเบิกจ่าย ชุดที่ 1
  ชุดที่ 2 ชุดใบสำคัญเบิกจ่าย ชุดที่ 2
   
  ไตรมาสที่ 4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564
  ชุดที่ 1 ชุดใบสำคัญเบิกจ่าย ชุดที่ 1
  ชุดที่ 2 ชุดใบสำคัญเบิกจ่าย ชุดที่ 2
   

EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

*
1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
   
*
2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ดังนี้
   
*
2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม ถึง มีนาคม ดังนี้
 
 
 
   
*
2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน ดังนี้
 
 
 
   
*
2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน ดังนี้