CSS3 Menu Code Css3Menu.com

MOIT 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

*
1. มีบันทึกข้อความขออนุมัติการจัดอบรมตามโครงการฯ
   
*
2. โครงการ
   
*
3. มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
   
*
4. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรม
   
*
5. มีรายงานผลการจัดอบรมให้ความรู้ฯ และปรากฎการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
   
*
6. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
   
*
7. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน