CSS3 Menu Code Css3Menu.com

 

MOIT 22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

   
*
1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดและมีการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
   
*
2. มีประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
  2.1 เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส
  2.2 เจตนารมณ์การป้องกันสุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยงาน
   
*
3. มีกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน
  3.1 มีภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุนวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
   
*
4. มีแบบฟอร์ฒการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน