CSS3 Menu Code Css3Menu.com

 

MOIT 19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG

   
*
1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ ข้อสั่งการ/ ประกาศ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
  1.1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุม
   
*
2. แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ที่ได้จากข้อ MOIT18
   
*
3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
   
*
4. มีหนังสือข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานามแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยช์ทับซ้อนหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
   
*
5. การรวมกลุ่มขอลบุคลากรของหน่วยงาน ในนาม "ชมรม STRONG"
       1. มีแนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG
       2. มีรายชื่อของชมรม STRONG
       3. มีกิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG
   
*
6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน