CSS3 Menu Code Css3Menu.com

MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

*
3.1 บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
   

*

 

 

 

 

 

3.2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ

(1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง

(2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจำกัด

(3) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ และ

(4) แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

   
*
3.3 มีแบบฟอร์ม การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน