CSS3 Menu Code Css3Menu.com

 

MOIT 23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชานและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

   
  ไตรมาสที่ 2
*
1. มีบันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
   
*
2. มีประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (กรณีเปลี่ยนผู้บริหารให้ทบทวนประกาศเจตนารมณ์ฯ ฉบับใหม่)
   
*
3. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน
   
*
4. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ
   
*
5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
   
  ไตรมาสที่ 4
*
1. มีบันทึกข้อความรับทราบการรายงานกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศฯ ตามแบบรายงานที่กำหนดดำเนินการให้เสร็จสิ้นไตรมาสที่ 4 ผ่านระบบ Google Form และมีการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
   
*
2. Print Screen หน้าจอรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์ที่หน่วยงานดำเนินการรายงานในระบบ MSRS
   
*
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน