CSS3 Menu Code Css3Menu.com

 

MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 10

*
คำสั่งมอบหมายการดำเนินงานในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล
*
นโยบาย/แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล
*
ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล
*
แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล
*
รายงานผลการดำเนินงาน และสรุปปัญหา อุปสรรค การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ปีงบ 2564
*
แบบฟอร์มรายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรค
*
บันทึกข้อความ ขออนุมัติลงนามข้อสั่งการแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
*
บันทึกข้อความ รายงานผลการดำเนินงาน และสรุปปัญหา อุปสรรค การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ไตรมาส 2-4 ปี 2564
*
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล
*
บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง มาตรการ กลไก การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์