CSS3 Menu Code Css3Menu.com

 

MOIT 18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

   
*
1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ ข้อสั่งการ/ ประกาศ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
   
*
2. มีมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
   
*
3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
   
*
4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน