หน้าหลัก
  การจัดการความรู้(KM-HA)
  ศูนย์ข้อมูล(DataCenter)
  ข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาล
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
  บริการของโรงพยาบาล
  ศูนย์การแพทย์แผนไทย
Facebook โรงพยาบาล
 
เปิดให้บริการ   803 วัน
ผู้เข้าชม  ออนไลน์์  
 
Google

สำหรับเจ้าหน้าที่>
   สถิติรายงาน
  รายงาน รง 5 รพช.ห้วยพลู
  Datacenter รพช.ห้วยพลู
  ............................................
   งานทะเบียน
  ตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม 
  ตรวจสอบประวัติการลงทะเบียน 
  แก้ไข(ปลดสิทธิ)สิทธิรักษา 
  ............................................
   งานชดเชย
  E-Claim 
  ขอเลขสวัสดิการข้าราชการ 
  ............................................
   งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
  บันทึกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
  ............................................

 

 
ตัวชี้วัดกลางของโรงพยาบาลห้วยพลู
               สำหรับเจ้าหน้าที่รพ.
 ดาวน์โหลด
ตัวชี้วัดกลางใช้ประเมินการปฏิบัติราชการในรอบ 1
R๗P๑U๑
หน่วยงานมีการปรับปรุงแบบประเมินตนเอง(Service Profile) ทุก 6 เดือนผ่านเกณฑ์ระดับ 3
R๗P๒U๑
หน่วยงานที่มีการบริหารความเสี่ยงได้ตามเกณฑ์ ร้อยละ 80
R๗P๔U๑
หน่วยงานใช้กิจกรรม 5ส ในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในการทำงานได้ตามเกณฑ์คุณภาพ ร้อยละ 80
R๖P๓U๒
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ(กลุ่มประชากรทางคลินิก)
R๖P๓U๓

ระดับความพึงพอใจของผู้รับผลงาน

 

  :