ข้อมูลพื้นฐาน
   หน้าหลักศูนย์ข้อมูล
   ประวัติท้องถิ่น
   สภาพทางภูมิศาสตร์/อาณาเขต
   การคมนาคม
    สถานบริการ/ประกอบการ
   โรงเรียน/สถานศึกษา
    วัด
   อาคาร/ สิ่งก่อสร้าง
   ชมรม/เครือข่าย
 

  สภาพทางภูมิศาสตร์/อาณาเขต

 
    

อาณาเขตระดับอำเภอ
          อำเภอนครชัยศรี เป็นอำเภอที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ตอนกลางของจังหวัดนครปฐม มีพื้นที่ ประมาณ 284.031 ตารางกิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดนครปฐมตามถนนสายเพชรเกษม เป็นระยะทาง 12 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร เป็นระยะทาง 43 กิโลเมตร ประชากร 105,790 คน  เพศชาย 49,987 คน   เพศหญิง 55,803 คน  จำนวน 32,105 หลังคาเรือน
  
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ           ติดต่อ ต.บางระกำ  ต.นราภิรมย์ อำเภอบางเลน จ.นครปฐม
ทิศใต้               ติดต่อ ต.หอมเกร็ด  ต.ท่าตลาด  ต.คลองใหม่  ต.คลองจินดา อำเภอสามพราน จ.นครปฐม
ทิศตะวันออก   ติดต่อ ต.คลองโยง  ต.มหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม
ทิศตะวันตก     ติดต่อ ต.ทุ่งน้อย  ต.ธรรมศาลา  ต.ดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จ.นครปฐม
อาณาเขตระดับตำบล
          ตำบลห้วยพลู ตั้งอยู่ในเขตอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อยู่ห่างจากตัวอำเภอนครชัยศรี ประมาณ 8 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดนครปฐม ประมาณ 22 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร เป็นระยะทาง 55 กิโลเมตร พื้นที่รับผิดชอบ 5,532 ไร่(8.85 ตารางกิโลเมตร) สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่าน แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ฝั่ง คือ หมู่ที่ 1,2 อยู่ด้านตะวันตก และหมู่ที่ 3, 4, 5 อยู่ด้านตะวันออก โดยมีสะพานข้ามแม่น้ำเชื่อต่อกัน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ค้าขาย และรับจ้าง

ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ           ติดต่อกับ ต.บางแก้วฟ้า  อำเภอนครชัยศรี จ.นครปฐม
ทิศใต้                ติดต่อกับ ต.ดอนแฝก  อำเภอนครชัยศรี จ.นครปฐม
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ ต.ลานตากฟ้า  อำเภอนครชัยศรี จ.นครปฐม
ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ ต.บางพระ  และ ต.วัดละมุด  อำเภอนครชัยศรี จ.นครปฐม

 
แผนที่เส้นทาง

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
 

 
 
 
 
ที่มาของข้อมูล : Hospital Profile (Context, Direction, Results) 2010. Huayploo Hospital, Nakhompathom.