ข้อมูลสถิติ
   หน้าหลักศูนย์ข้อมูล
   สถิติผู้ป่วยนอก
   สถิติผู้ป่วยใน
   10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก
   10 อันดับโรคผู้ป่วยใน
   ระบบการจัดการ
 
 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณปี 2554 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554 )
ปี 2554  สถิติ 10 อันดับโรค(ผู้ป่วยน)       >>ดาวน์โหลด<<
 
ลำดับ
โรค
จำนวน(ครั้ง)
1.
การเกิดทารกเดี่ยว
396
2.
อุจจาระร่วง
394
3.
การคลอดปกติ
322
4.
ปอดบวม (Pneumonia)
275
5.
ไข้เลือดออก
210
6.
หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน (Acute bronchitis)
146
7.
ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
112
8.
หลอดไตฝอยและเนื้อเยื่อหลอดไตฝอยอักเสบเฉียบพลัน
88
9.
เวียนศรีษะ (Dizziness and giddiness)
78
10.
หัวใจล้มเหลว
67
11.
โรคหัวใจขาดเลือดเรื้อรัง (Chronic ischaemic heart disease)
59