แสดงผลได้ดีกับ Screen resolution ขนาด 1024X768 Explorer ขนาด 100%
 โรงพยาบาลห้วยพลู


        เป็นโรงพยาบาลแห่งความสุข
ที่มีความเป็นเลิศด้านการดูแลสุขภาพ ภายในปี 2558
 
 

 
  หน้าหลัก
  การจัดการความรู้(KM-HA)
  ศูนย์ข้อมูล(DataCenter)
  ข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาล
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
  บริการของโรงพยาบาล
  ศูนย์การแพทย์แผนไทย
Facebook โรงพยาบาล
 
เปิดให้บริการ   807 วัน
ผู้เข้าชม  ออนไลน์์  
 
Google

สำหรับเจ้าหน้าที่>
   สถิติรายงาน
  รายงาน รง 5 รพช.ห้วยพลู
  Datacenter รพช.ห้วยพลู
  ............................................
   งานทะเบียน
  ตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม 
  ตรวจสอบประวัติการลงทะเบียน 
  แก้ไข(ปลดสิทธิ)สิทธิรักษา 
  ............................................
   งานชดเชย
  E-Claim 
  ขอเลขสวัสดิการข้าราชการ 
  ............................................
   งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
  บันทึกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
  ............................................

 

   ก้าวทันโรคภัย
   โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)

 

สาเหตุสำคัญของการเกิดโรค COPD
        โรค COPD หรือโรคถุงลมโป่งพอง หรือโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง เป็นโรคที่เกิดจากการได้รับสารบางอย่างที่ทำให้เกิดอาการระคายเคืองในปอดอย่างเรื้อรัง ทำให้ปอดเกิดความเสียหายจนทำให้มีการทำลายเนื้อปอดเกิดขึ้น ซึ่งสิ่งที่ไปกระตุ้นและทำให้ปอดเกิดการทำลายมากที่สุด ก็คือ บุหรี่ ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่สุดกว่า 70-80% มาจากบุหรี่ และการสูบบุหรี่ ต่อเนื่องติดต่อกันอย่างน้อย 10-20 ปี จะทำให้เป็นโรคนี้ได้มากถึง 90%
        โรคถุงลมโป่งพองจะพบได้ในคนที่สูบบุหรี่ ควันบุหรี่ หรือสารพิษในบุหรี่จะเข้าไปทำลายปอด ทำลายหลอดลมและเนื้อปอด อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีคนไข้หลายคนที่ถึงแม้ไม่ได้สูบบุหรี่แต่ก็ได้รับความเสี่ยงจากสารพิษอื่น เช่น ควันบุหรี่มือสอง ควันจากการหุงหาอาหาร และโรคนี้ก็ยังพบได้ในกลุ่มผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ด้วย นอกจากควันบุหรี่แล้ว ควันจากการทำอาหารก็สามารถทำให้เกิดโรคนี้ได้
        ควันจากการทำอาหาร ควันจากสิ่งแวดล้อม ก็อาจจะทำให้เกิดโรคนี้ได้ สถิติข้อมูลการพบอุบัติการณ์ของโรค COPD ในผู้ชายและผู้หญิงจะมีความเสี่ยงเท่ากัน แต่ในประเทศไทยจะพบได้ในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ซึ่งตรงกันข้ามกับในต่างประเทศที่พบได้ใน ผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย และพบได้มากขึ้นเรื่อย ๆ แล้วจะมีคำแนะนำในการสูบบุหรี่อย่างไร
        หลักการสำคัญคือต้องไม่สูบบุหรี่ จะไม่มีข้อแนะนำเกี่ยวกับวิธีการสูบบุหรี่ บุหรี่อย่างที่ทราบกันว่าห้ามสูบอยู่แล้ว บุหรี่ที่ไม่มีพิษคือบุหรี่ที่ไม่ได้จุด เพราะฉะนั้นการสูบบุหรี่น้อย สูบบุหรี่ก้นกรอง บุหรี่ไมลด์ บุหรี่ไลท์ ก็ล้วนแล้วแต่มีผลเสียทั้งนั้น

การแสดงอาการระยะแรกเริ่มเป็นอย่างไร
        ระยะอาการในช่วงแรกจะมีไม่มากนัก เพราะปอดคนเราจะมีปริมาตรสำรองอยู่เยอะ เมื่อปอดเริ่มเสื่อมไป บางครั้งคนไข้จะไม่มีอาการ และคนไข้ส่วนหนึ่งจะปรับสภาพการดำเนินชีวิตให้เข้ากับอาการของโรค คือเมื่อเริ่มรู้สึกเหนื่อย ก็จะพยายามลดการทำกิจกรรมลง ทำให้คนไข้ส่วนหนึ่งไม่ทราบการดำเนินของโรค และมาพบแพทย์เมื่อเป็นมากแล้ว

แล้วมีสัญญาณบ่งบอกอาการอย่างไร
        คนไข้ที่เป็นโรค COPD อาการที่พบได้บ่อยก็คือ ไอเรื้อรัง มีอาการเหนื่อยมาก เดินขึ้นลงบันไดหรือวิ่งได้ไม่นาน มีเสมหะมากขึ้น และทำงานได้น้อยลง ซึ่งอาการทั้งหมดเป็นสัญญาณเตือนว่าปอดได้เสื่อมสภาพลงในระดับหนึ่งแล้ว และถ้าเป็นมากถึงจุดหนึ่งก็จะมีอาการหอบเหนื่อย หายใจลำบาก จนเมื่อมีอาการหอบเฉียบพลันก็อาจจะต้องรีบมาโรงพยาบาล

ระยะอาการและความรุนแรง
        ระยะอาการสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ระยะคือ ระยะแรก ระยะปานกลาง ระยะรุนแรง และระยะรุนแรงมาก อาการจะวัดได้จากความจุของปอด ความรุนแรงของโรค ซึ่งก็มีการแบ่งตามปริมาตรปอดว่า ลดลงกี่เปอร์เซ็นต์ ซึ่งต้องมีการวัดความจุของปอดก่อนว่าลดลงจากเดิมกี่เปอร์เซ็นต์ ถ้าน้อยกว่า 50% แปลว่ามีความรุนแรงมาก โดยปรกติการวัดปริมาตรควรเกิน 80% หรืออาจสังเกตจากอาการก็ได้ เช่น ขึ้นบันไดไม่ไหว เดินได้สั้นลง ก็เป็นอาการบ่งชี้ได้ว่าโรคมีระยะรุนแรงมากขึ้นแล้ว

อาการระยะใดที่เกิดขึ้นในคนไทยส่วนมาก
        คนไทยส่วนมากที่มาพบแพทย์จะมาเมื่อเป็นมากแล้ว ส่วนหนึ่งจะเป็นระดับรุนแรงถึงรุนแรงมาก ซึ่งคนไข้จะไม่ตระหนักว่ามีโรคนี้อยู่ บางครั้งในสถานพยาบาลก็ไม่ได้ทำการตรวจสภาพปอดและวินิจฉัยอย่างล่าช้า แพทย์เองก็ไม่ได้สั่งตรวจเพิ่มเติมอะไร เนื่องจากโรคนี้มีอุบัติการณ์จากการสูบบุหรี่มานาน จึงมักจะพบเจอได้ในวัยกลางคน แต่แน่นอนว่าการเลิกสูบบุหรี่ตั้งแต่ยังเด็กทำให้โอกาสเป็นโรคนี้ลดลง ส่วนปัญหาแทรกซ้อนก็เชื่อว่าโรคนี้ไม่ได้มีผลต่อปอดอย่างเดียว แต่มีผลต่ออวัยวะอื่นด้วย เช่น หัวใจ

อัตราการพบเจอโรค COPD ในผู้ที่สูบบุหรี่ในประเทศไทยเป็นอย่างไร
        ปัญหาคือการวินิจฉัยทำได้ยาก อัตราที่เกิดโรคจึงไม่ทราบแน่ชัด แต่จากข้อมูลที่มีเรื่องการสูบบุหรี่ คนไทยสูบบุหรี่มากถึง 11 ล้านคน สูบต่อเนื่อง 9 ล้านคน กว่าครึ่งจะเป็นโรคถุงลมโป่งพอง แสดงให้เห็นว่า 10-15% ของประชากรไทยจะเป็นโรคนี้ และปัจจัยสำคัญที่สุดของการเกิดโรคก็มาจากการสูบบุหรี่

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสารนิโคตินที่ทำให้เกิดโรคทางระบบหายใจ
        สารนิโคตินในบุหรี่ไม่ได้เป็นสารที่ทำให้เกิดโรค แต่สารอื่นในบุหรี่ที่มีอยู่กว่า 6,000 ชนิด เช่น ควัน น้ำมันดิน จะทำให้เกิดโรค ส่วนสารนิโคตินเป็นตัวการทำให้เกิดการเสพติด

การเคี้ยวหมากฝรั่งแทนการสูบบุหรี่เป็นวิธีการที่ดีหรือไม่ มีวิธีการรักษาการเลิกบุหรี่หรือไม่
        มีวิธีการรักษาหลายวิธี แต่ที่สำคัญคือคนไข้จะต้องมีความอยาก ในการเลิกก่อน ซึ่งการรักษาจะต้องปรึกษาแพทย์ถึงวิธีการรักษาต่าง ๆ ว่าควรรักษาด้วยวิธีการใด ก็คิดว่าการได้รับการรักษาตั้งแต่เนิ่น ๆ จะเป็นสิ่งสำคัญ เพราะสามารถวินิจฉัยได้ง่ายกว่า

อัตราการเสียชีวิตกับอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น
        อัตราการเสียชีวิตขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ขึ้นอยู่กับระยะของการเกิดโรค ถ้าคนไข้เป็นโรคถุงลมโป่งพองแล้วพอมารักษาที่โรงพยาบาลก็พบว่า 1 ปีให้หลัง กว่า 50% จะเสียชีวิต แต่ก็คิดว่าการตายก็ไม่สำคัญเท่ากับการอยู่อย่างทรมาน อาจอยู่โดยทำกิจกรรมอะไรไม่ได้เลย ต้องให้คนช่วย
        ส่วนโรคมะเร็งปอดยังมีจำนวนผู้ป่วยน้อยกว่าโรคถุงลมโป่งพอง ซึ่งในปัจจุบันโรคถุงลมโป่งพองมีอุบัติการณ์อยู่ที่อันดับ 5 และคาดว่า ในอนาคตจะอยู่ในอันดับ 2 ของสาเหตุการเสียชีวิต และพบว่าจะมี คนสูบบุหรี่เพิ่มมากขึ้นทุกปี โรคต่าง ๆ ที่มาพร้อมกับการสูบบุหรี่ก็จะเพิ่มขึ้นทุกปีเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นการดูแลอย่างครบวงจร ดูแลอย่างถูกต้อง จะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้มากขึ้น
        สถิติการพบโรค COPD จะมากขึ้นหรือน้อยลงขึ้นอยู่กับปัจจัย ความเสี่ยงหลายอย่าง แต่สำหรับ "บุหร" แล้วต้องถือว่าเป็นตัวการ สำคัญที่สุดของการเกิดโรคถุงลมโป่งพอง หรือโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง ที่นับวันจะยิ่งมีจำนวนการสูบมากขึ้นในหมู่วัยรุ่น ซึ่งไม่ตระหนักถึงอันตรายที่มากับโรคร้ายในอนาคต และแม้ว่าจะมีการรณรงค์การงดสูบบุหรี่ทั้งในที่สาธารณะ หรือไม่ใช่ที่สาธารณะก็ตาม ปัญหาที่เกิดจากการสูบบุหรี่ก็ยังเกิดขึ้นอยู่เสมอ สถิติการเสียชีวิตด้วยโรคถุงลมโป่งพองก็เพิ่มจำนวนขึ้น ฉะนั้นแล้วจะมีมาตรการอันใดที่จะช่วยหยุดยั้งการบริโภคบุหรี่ของมนุษย์ อันเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรค COPD ได้อีกบ้าง

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
โรงพยาบาลห้วยพลู
1/1 ม.1 ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
Tel.0-3438-9217 , 0-3426-5122
Email: hp11299@gmail.com